เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

“โรงเรียนวิถีอิสลาม”
โรงเรียนวิถีอิสลาม หมายถึง ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความยึดมั่นในหลักธรรม คําสอนของศาสนาโดยยึดปฏิบัติตามหลักคุณธรรม พื้นฐาน โดยการแต่งกายตามแบบอิสลาม  มีวินัย  สุภาพ สะอาดอัตลักษณ์

"จิตสาธารณะ"
จิตสาธารณะ หมายถึง จิตที่สร้างสรรค์เป็นกุศล และมุ่งทําความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
โดยปลูกจิตสํานึก ให้ผู้เรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ปฏิบัติตนติดตัวไปตลอดชีวิต