ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา

ปลูกฝังจริยธรรม เสิศลํ้าวิชาการ พัฒนาสังคม


วิสัยทัศน์

โรงเรียนรัศมีสถาปนามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
จัดระบบบริหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมพันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นความสําคัญโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการและพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วิจัยในชั้นเรียน
3. จัดหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นส่งเสริมความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น
    เน้นความเป็นไทยและพัฒนาให้ ก้าวไกลสู่ระดับสากล
4. มีการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้าน
5. จัดให้มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการประกันคุณภาพ จัดระบบงบประมาณโดยมุ้งเน้นผลงาน
    คํานึงถึงขวัญและกําลังใจของ บุคลากร
6. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้