ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : รัศมีสถาปนา

รหัสโรงเรียน : 1194100043

ที่อยู่ (Address) : 98/4

หมู่ที่ (Village No.) : 1

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สาคอบน

เขต/อําเภอ (District) : มายอ

จังหวัด (Province) : ปัตตานี

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 94140

โทรศัพท์ (Tel.) : 073-470445 โทรสาร (Fax.) : 073-470445

อีเมล (E-mail) : rusmee2021.mayo@gmail.com

เว็บไซต์ (Website) : - www.rusmee.ac.th

เฟซบุ๊ก (Facebook) : โรงเรียนรัศมีสถาปนา


2. ระดับที่เปิดสอน ปกติ (สามัญศึกษา): :

ก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย